Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Konkani PDF-हनुमान अष्टक गीत कोंकणी Download PDF

Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Konkani PDF-हनुमान अष्टक गीत कोंकणी Download PDF: हनुमान अष्टक इंग्लीश. रीड बटॉक चुकून गुन्यांवकार थारावंक शकता. आपल्या अथांग शक्तीवरवीं हनुमान ऋषीं खातीर आनी पुराय संवसाराक समस्या निर्माण करूंक शकता. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

हे अडचणी उपरांत सेशाद शक्तीची जतनाय घेवपी काईक गाळी घालता आनी शक्ति पळून वता. तो बळगें आनी माहीच्या दुख्खाचो शेवट जावचो अशी प्रार्थना करता. दारुमन अष्टका खाडीके हनुमान सालिशाचें पाठ अपघाता उपरांत खूब उपेगी आनी ज्ञानवर्धक आसता. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

Hanuman Ashtak in Konkani PDF
Hanuman Ashtak in Konkani PDF

हनुमान अष्टकाम कोणे बरयले?

हनु अष्टकाम पंडित गोस्वामी तुलसीदास हाणें रचलां. यक शंकट मोचा हनुमान अष्टका वाघाची वळख ह्या ८ उतरांनी करूं येता. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

हनुमान अष्टक पाठ पुजेचो विधी कितें?

8 वी मार्ग कंठल दक्षिणमुख काम आव था है आदि बारा आओ प्रगरिया ला पिच हनुमान जीव लेह श्री मुख्त क्रिया जीव मूवी आपोना पूजा सनत बाही. ह्या गायना उपरांत हनुमान सालिशा आनी हनुमान अष्टक भाट अंबा करक हांचीं गितां आयलीं. तूप वा जचमीन तेल, गुड्याचीं फुलां आनी गरम वा थंड गुड्याचें पिठ घालून तयार केल्लो हनुमान दिवो: लड्डू अगपाक. अबूनी बाबली दिनपावे वा २१: ह्या कुडींतली ही सुवात. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

हनुमान म्हणल्यार कितें?

‘अनुमान’ ह्या संस्कृत उतराचो अर्थ उलियाले वा चोल बिहालचो मनीस असो जाता. पूण जेगुमान (संस्कृत) हें टोपण नांव देवज इंद्राच्या गर्जनान नश्ट जाता तें पळोवया.

हनुमान जीच्या अवताराचें नांव कितें?

क्वचितच प्रकरणांत भितरलो जिसुमन जीव बाळंतपणांत मरता, हें मुद्राचें पयलें नांव आनी ताचें पयलें नांव. * बाबान अंजनीपुत्र आनी अंजना पुली मान्य केल्यात हें अंजना देवी पुलीकूय कळ्ळें. कातिकेजनाक पितृ केचरीबा अशेंय म्हण्टात. हनुमान स्लीच बहुत देओंग केचरिंदरबुतार हांणी भाशण केलें. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

Hanuman Ashtak in Konkani PDF
Hanuman Ashtak in Konkani PDF

हनुमानजीत गिमानाचें राबितो?

वेदांप्रमाण आनी लोकांच्या समजुतीप्रमाण हनुमान फुडें जीवाकडेन लग्न जालो.

हनुमान लग्न जाला काय?

पंजिका हानी हाणें बरयल्लें रुमान म्हळ्यार. महर्षी गौतमाची बायल अंजनी हिचे पोटांतल्यान ताचो जल्म जालो. अंजनीच्या गुरवारपणाची खबर गौतम ऋषीक कळ्ळी तेन्ना पध्याय वेंचणुके वेळार राजा केचारी आनी दिदिया अंजनीचे अंगरक्षक जाले. तो रेकॉर्डांत ना. हनुमानाच्या जल्मा उपरांत आवय अंजनीन हनुमानाक सुकणें म्हळें आनी ताका शिव अशें विचारलें. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

तेन्ना हनुमान एका फातराचेर पडून वितळ्ळो. पडट्या वेळार ताचो पांय मोडलो. बहाद केचारींत आसता आनी हनुमान स्फोट जाता.

इतिहासीक घडणुकांचेर आदारिल्ले लोक समजुतीप्रमाण हनुमान हाचो जल्म गुंतागुंतीच्या परिस्थितींत जालो. देखून अम्मा अंजना आनी हनुमान जी हांणी गौतम ऋषीच्या आश्रमाचें उक्तावण केलें. हनुमानजी केतिया केचही राज्याचो वारसदार न्हय. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

Hanuman Ashtak in Konkani PDF
Hanuman Ashtak in Konkani PDF

माता आना आनी शुमंचिपासरमन कपिक्य कुरा: पंजट अनाथ हुनब लाख होई राजवटीच्यो उपरांतच्यो कथा. हनुमानाचें लग्न बरें जालें ना जाल्यार ताच्या बापायची इश्टागत अपूर्ण जाता आनी गाजीव अंबू न्हय अशें अस्थाना सांगता. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

वेदांप्रमाण आनी लोकांच्या समजुतीप्रमाण हनुमान फुडें जीवाकडेन लग्न जालो. हनुमान आनी रावण हांचेमदल्या झुजांत शास्त्र परमचरिताच्या मतान ताचे सगळे पूत झुजाबंदी आशिल्ले. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

सतीतिका हो वरुणकृष्ण आनी हनुमान रावण हांचो पूत. रोमन: पत्निगुसुम प्रकाश बाम सहीद अनस्त्रीत वेद, इ ह्र लो एम नी, “ता-हरण प्रजा का दुशान-हदया कबर असुर मालजाने जे हनुमान अत्या हरदक शोलसुद, होते अहतिया हरदक शोलसुद. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

ह्या हनुमान जी केटी बगर स्वाख जीवन सुखी ना. दानधर्म हो तिचो जिणेचो हेतू. लग्ना उपरांतय तिचे वैवाहिक संबंद आशिल्ले. हनुमानजीच्या जिविताचो हेत म्हळ्यार देवाची सेवा आनी देवाच्या शक्तीच्या सत्याची सेवा करप. तान्या दल एजन हनुमान, त्रिजन राजपथ, हेन्री अरण्य दुक-कष्ट सहाय भूंय, सुख, आनंद आनी सुख: कथेची रचणूक. (Hanuman Ashtak in Konkani PDF)

हनुमान : तुका कितले पूत आसात?

कुमांजीक घामाचो पूत आनी झुजाचो बळी न

संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ

भुरगेपणांत देवाचें अन्न घेतलें तेन्ना तिनूय लोक काळोख जाले.

ताकाच लागून संवसार संकश्टांत पडलो, जातीन हें संकश्ट कित्याक टाळलें ना.

कारी बांतीचेर देवान मागीर दीप सोड, प्रभू, वेदना पयस कर.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

बालीचे भंय पडले, जाती महाप्रभु पंथ निहारो.

महा मुनीन तेन्ना शाप दिल्ल्यान, गरीब लोकांची कोणाक गरज आसा.

महाप्रभु, म्हणून तूं गुलामाचें शोक पयस कर.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो 

अंगदा वांगडा वेळ घेतलो, सोद कॉपी, ही बंदी वाडोवची.

जिवीत उरलें ना जाल्यार आमी कसलीच जागृताय हाडनासतना हांगा न्हिदतात.

सिंधूचे देगेर सगळे थकलेले, सिया-सुधी हाडून तुजो जीव वाटावचो.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

रावणान सगळ्यांक एक शोकांतिका दिल्या, राक्षसां भशेन, खंय तरी शोक करुंक नाका.

त्या वेळार हनुमान महाप्रभु, जा महा रजनीचर मार.

चहत सिय अशोक सो आगी सु, दै प्रभु मुद्रा शोक निवारो.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

तुज्या लचिमनाच्या बाणाक मारताना रावणाक न्हिदेंत मार.

लाय गृह बैद्य सुशेन एकठांय, तबाई गिरी द्रोणा सु बीर उपरो ॥

जेन्ना तुवें म्हाका जिवो हात दिलो, मागीर तूं लाचिमानाचो जीव वाटायता.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

रावणान झुजाक उलो मारलो तेन्ना सगळ्यो तकल्यो नागाच्या सापळ्यांत उडयल्यो.

श्रीघुनाथ सयत सगले पक्ष ह्या संकश्टाचो मोगी आसात.

अनी खगीस मागीर हनुमान जू बचन काटी सुइटरे निवारो .

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

जेन्ना अहिरावन आपल्या भावांवांगडा लाय रघुनाथ पाटल सिधारो.

देवी पुजतात बऱ्या पद्धतीन आनी यज्ञ करून, सगळे मंत्र दिवचे गरीब लोकांक.

तेन्नाच तुमकां आदार मेळटलो, अहिरावन सैन्या वांगडा मारून उडयतले.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

महादेवानाचें काम तुवें, पळय वीर महाप्रभु.

तुमचे पासून पयस वचनाशिल्ल्या गरीबांक कितें धोको?

बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, जो संकश्टांत पडूं येता.

कोणाक खबर ना की संवसारांत एक प्रत आसा, तें नांव संकटमोचन तिहारो.

दोहा

लाल देह लाली लसाई, अरु धारी तांबडो लांगूर.

गडगड देह राक्षस दलान, जय जय जय कपिशुर ॥

Hanuman Ashtak in Konkani PDF
Hanuman Ashtak in Konkani PDF

संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ का अर्थ

ल्हान आसतना हांव सुर्याक खातालो,

तिनूय लोक काळोख जाले.

ताकाच लागून संवसारांत भंय दिसता,

ह्या संकश्टातल्यान जातीक कित्याक वाचयना.

देवान अनी कढी विनंती तेन्ना,

दिवो सोडून, ​​वेदना सुटका.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥१॥

साधन- हे बजरंगबली हनुमान जी! भुरगेपणांत तुवें सूर्याक तांबडें फळ अशी चुक करून गिळ्ळें, ताका लागून तीन लोक काळोख जाले. हाका लागून पुराय संवसारांत एक व्हड संकश्ट आयलें. पूण हें संकश्ट कोणाकच पयस करपाक मेळ्ळें ना. जेन्ना सगळे देव येवन तुका विनवणी केली, तेन्ना तुवें तुज्या तोंडातल्यान सुर्याचो उजवाड काडलो आनी अशे तरेन सगळ्या जगाचें दुख्ख पयस जालें. हे वानरसारक्या हनुमान जी, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हण्टात हें कळना कोण ह्या संसारांत आसा.

बालीचे त्रास स्थीर जाले,

गिरी जाट महाप्रभु पंथ निहारो.

महामुनीन तेन्ना शाप दिल्ल्यान,

खंयच्या विचारांची गरज आसा?

द्वैतरूपांत आशिल्लो महाप्रभु

म्हणजे तूं गुलामाचें दुख्ख काडून उडयता.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥२॥

साधनां- महाराज सुग्रीव आपलो व्हडलो भाव बालीच्या भंयाक लागून किश्किंध पर्वताचेर रावतालो. महाप्रभु श्री राम लक्ष्मणा वांगडा थंयच्यान भायर सरतालो तेन्ना सुग्रीवान तुमकां ताका सोदपाक धाडलो. ब्राह्मणाचो भेस करून तुमी भगवान श्री रामाक मेळ्ळे आनी ताका आपल्या वांगडा हाडलो, ताका लागून महाराज सुग्रीवाक ताच्या दुख्खांतल्यान भायर काडलो आनी ताचें दुख्ख पयस केलें. हे बजरंगबली, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना ह्या संवसारांत कोण आसा.

सिय अंगदा वांगडा गेलो, .

सोद ही बंदी कॉपी करात.

आमी जियेवंक नाका

कसलीच सुदारणा हाडनासतना हांगा भोंवचें.

सिंधूचे देगेर सगळे थकले तेन्ना,

लाय सिया सुधी प्राण उबारो.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥३॥

साधन- महाराज सुग्रीवान अंगडा वांगडा माकडांक सीता माता सोदपाक धाडटना, सीता माता मेळनासतना हांगा परतले जाल्यार सगळ्यांक मारतले अशें सांगिल्लें. सोदल्या उपरांत सगळ्यांक निराश जाले, मागीर तुमी व्हड म्हासागर हुंपून लंकेंत गेले आनी सीताजी मेळ्ळी, जाचे वरवीं सगळ्यांचो जीव वाटावलो. हे बजरंगबली, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना ह्या संवसारांत कोण आसा.

रावणान सियाक त्रास दिलो तेन्ना,

राक्षस आसल्यार खंय तरी रडप बंद करात.

त्या वेळार हनुमान महाप्रभु,

जा महा रजनीचर मार.

चहत सिय अशोक सो आगी सु, ४.

अरे भगवान मुद्रा सोक निवारो ॥

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥४॥

साधन- अशोक वाटिकांत रावणान सीताजीक दुखयलें, भंय दाखोवन सगळ्या राक्षसांक सीताजीक समजावंक सांगलें, मागीर त्याच वेळार तुमी थंय पावून राक्षसांक मारले. जेन्ना सीता मातान अशोक झाडाकडल्यान उज्याची विनंती केली तेन्ना आपूण भस्म जावपाचो विनंती केलो, तेन्ना फकत तुमीच अशोक झाडाच्या माथ्यावयल्यान श्रीरामाची मुदी तिच्या मांडयेर दवरली, जाका लागून आवय सीता दुख्खापसून मुक्त जाली. हे बजरंगबली, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना ह्या संवसारांत कोण आसा.

बाण मारले उर लाचिमन मागीर,

प्राण ताज्यो सुत रावण मारो.

तातूंत लाय गृह वैध्य सुशेन,

तबाई गिरी द्रोणा सुबीर उपरो ॥

मागीर तुवें म्हाका जिवो हात दिलो,

तूं लाचिमानाचो जीव वाटायता.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥५॥

म्हणल्यार- जेन्ना मेघनाथान लक्ष्मणाच्या छातींत बाण मारून ताका बेसुमार केलो. ताचो जीव धोक्यांत गेलो. मागीर घरा वांगडा वैध्य सुशेन हाडून द्रोण पर्वता वांगडा संजीवनी जडीबूटी हाडून लक्ष्मण जीचो जीव वाटावलो. हे महावीर हनुमान जी, जो ह्या संसारांत आसा जो तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना.

रावण आझाना कडेन झगडलो तेन्ना,

सगळ्यांची तकली नागाच्या सापळ्यांत उडोवप.

श्री रघुनाथ सयत सगले पक्ष,

ह्या संकश्टाचो तुमकां मोग जावं.

आनी खगेस तबाई हनुमान जू,

टाय कापून धागे काडून उडोवचे.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥६॥

साधन- रावणान खर झूज करतना भगवान श्री राम आनी लक्ष्मण सयत सगळ्या झुजाऱ्यांक नागाच्या वळीक धरले. तेन्ना श्री राम सयत पुराय माकड सैन्य संकश्टांत पडलें, मागीर तुमी गरुदेवाक हाडून सगळ्यांक नागाच्या सापळ्यांतल्यान मुक्त केले. हे महावीर हनुमान जी, जो ह्या संसारांत आसा जो तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना.

अहिरावन आपल्या इश्टांवांगडा,

लाय रघुनाथ पाटल सिधारो.

देवाची पुजा बऱ्या पद्दतीन जाता,

सगळ्यांक बलिदान कर, मंत्र विचार कर.

तेन्नाच तुमकां मजत मेळटली.

सैन्यावांगडा अहिरावनाक मारून उडोवप.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥७॥

म्हणल्यार- अहिरावणान श्रीराम आनी लक्ष्मणाक उखलून आपल्या वांगडा पाटल लोकाक व्हेले तेन्ना ताणें देवीची योग्य पुजा केली आनी सगळ्यांचो सल्लो घेतलो आनी ह्या दोग भावांक बळी दितलों अशें थारायलें, त्याच वेळार तुमी थंय पावून भगवान श्रीराम, अहिरावणाक आदार केलो. ताच्या सैन्यावांगडा ताका मरण आयलें. हे बजरंगबली हनुमान जी, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हण्टात हें कळना कोण ह्या संसारांत आसा.

तुमी व्हड देवाचें काम केलां,

वीर महाप्रभु विशीं विचार करात.

गरीबांक कोण त्रास, .

जो तुज्या कडेन वचना तो तारो.

बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, ८.

आमचें संकश्ट कितेंय आसूं.

संवसारांत प्रत कोणाक खबर ना,

संकट मोचन नाम तिहारो ॥८॥

साधनां- अरे वीरांचे पराक्रमी महाप्रभु, तुमी देवां खातीर व्हड व्हड कामां केल्यात. आतां तुमी म्हाका पळयतात आनी म्हाका दिसता, म्हाका, गरीबांचेर कसलें संकश्ट आयलां, जें तुमकां सोडोवंक मेळना. हे महाप्रभु हनुमान जी, कृपा करून म्हजेर जें संकश्ट आयलां तें पयस कर. हे बजरंगबली, तुका सगळ्या संकश्टांचो नाश करपी म्हणटात हें कळना ह्या संवसारांत कोण आसा.

Hanuman Ashtak in Konkani PDF
Hanuman Ashtak in Konkani PDF

डाउनलोड हनुमान अष्टिक in konkani pdf- Click Here

Also Read

Leave a Comment